$39.95 USD
חודשי
Basic
VPS - Basic Hosting Package
$55.95 USD
חודשי
Plus
VPS - Plus Hosting Package.
$65.95 USD
חודשי
Premium
VPS - Premium Hosting Package.